Praktijkinformatie – Huisartsen GHC De Bilt – De Bilt
Huisartsen GHC De Bilt
De beste zorg,
dicht bij huis
Lees meer over Gezondheidscentra de Bilt

Welkom bij Huisartsen Maatschap De Bilt

Vanuit onze praktijk willen wij kwalitatieve goede en laagdrempelige zorg bieden aan iedereen die dit nodig heeft.

Praktijkinformatie

Er werken acht huisartsen, een physician assistant en zes praktijkassistentes bij Huisartsen Gezondheidscentrum De Bilt. De zorg voor de patiënten binnen de praktijk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De huisartsen kunnen elkaars handelen voortdurend controleren en van elkaars kennis en specialisatie profiteren. Bij het maken van een afspraak kunt u uw huisarts van voorkeur aangeven.

U hoeft bij afwezigheid van een huisarts (vakantie, nascholing) nooit een beroep te doen op een huisartsenpraktijk die u niet kent. Zo’n systeem betekent natuurlijk wel overleg en een goede afstemming, zodat u niet steeds opnieuw uw verhaal hoeft te vertellen.

Praktijkassistentes

De assistentes hebben een eigen spreekuur, onder andere voor:

 • herhaalrecepten
 • bloeddruk en gewicht meten
 • aanstippen van wratten
 • wondbehandeling
 • injecties en bloedafname voor onderzoek
 • hechtingen verwijderen
 • wondbehandeling
 • elektrocardiogrammen maken
 • het verrichten van gehoortests (audiogram)
 • oogonderzoek
 • oren uitspuiten
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • eerste hulp bij kleine ongevallen (EHBO)
 • tapen van de enkels

Opleiding

In onze huisartsenpraktijk lopen regelmatig geneeskunde studenten en artsen stage: coassistenten, semi-artsen en aios.
Een coassistent is een vijfdejaars medisch student die praktijkstages moet doen, voordat zij of hij de artsenbul krijgt. Zij doorlopen hetzelfde programma als een semi-arts, zie hieronder. Hun stageperiode is echter korter, zes weken in plaats van drie maanden.

Een semi-arts is een 6e (laatste)-jaars geneeskunde student die op alle vakgebieden al de standaardstages (coschappen) heeft gedaan. Een semi-arts loopt in het laatste jaar van de opleiding een drie maanden durende stage op één specifiek vakgebied. Het doel van deze stage is dat de semi-arts zich verder verdiept in het betreffende vakgebied en meer de verantwoordelijkheid aangaat die van een arts verwacht wordt. In de praktijk doet zij spreekuur, waarbij ze voor elke patiënt een half uur de tijd heeft. In dit half uur wordt het probleem, de bevindingen bij onderzoek en het verder te voeren beleid ook besproken met één van de begeleidende huisartsen. De eindverantwoordelijke blijft de huisarts.

Na het behalen van het artsdiploma moet een aanstaande huisarts (aios) drie jaar stage lopen in een huisartsenpraktijk.
Een aios is een huisarts in opleiding en is basisarts. De aios moet zelfstandig alle werkzaamheden verrichten die van een volleerd huisarts verwacht worden. Aan het eind van elke werkdag worden in een nagesprek tussen de huisarts en de aios alle verrichtingen van die dag onder de loep genomen. De assistente kan u vragen van het spreekuur van de huisarts in opleiding gebruik te maken. Uiteraard kunt u dat weigeren. De aios heeft natuurlijk dezelfde geheimhoudingsplicht als uw huisarts.